Spanish bedroom price

Spanish bedroom price low season from 60 Euros to peak season from 80 Euros per night.